FMF 315 | FA vs DRAFT

@Flipmazzi @MylesGorham85 and @sportsguyry